Tan Lee Kim

(B,T,C,IK,K1)

#10203/10.19
(Tel: 012-607 3559)

Bukit Baru
75150 Melaka